Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn

 

 

 
 

 
Chuyên ngành Viễn Thông (14/01/2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯƠNG CAO

Chuyên ngành: Viễn Thông

 

>>>ENGLISH VERSION 

Học kỳ

STT

Mã MH

Tên Môn Học

Tổng số tiết

ĐVHT

LT

BT

TN

BTL

1

1

003001

ANH VAN 1

60

2

0

60

0

0

2

003701

TIENG PHAP 1

75

5

75

0

0

0

3

004009

GIAO DUC QUOC PHONG

0

0

0

0

0

0

4

005005

GIAO DUC THE CHAT 1

30

0

8

0

22

0

5

006711

TOAN 1 (LY THUYET)

165

8

75

90

0

0

6

007704

TIN HOC DAI CUONG

90

5

30

30

30

0

7

610001

MOI TRUONG VA CON NGUOI

45

2

30

15

0

0

8

806703

HINH HOA

38

2

23

15

0

0

2

1

003002

ANH VAN 2

60

2

0

60

0

0

2

003702

TIENG PHAP 2

75

5

75

0

0

0

3

005006

GIAO DUC THE CHAT 2

30

0

8

0

22

0

4

006712

TOAN 2 (LY THUYET)

150

7

60

90

0

0

5

006718

XAC SUAT THONG KE

83

4

38

40

0

5

6

007706

VAT LY 1

113

6

53

45

15

0

7

008001

PHAP LUAT VIET NAM D/C

45

2

45

0

0

0

8

806702

VE KY THUAT

30

2

7

0

23

0

3

1

001001

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE

105

5

70

35

0

0

2

003003

ANH VAN 3

60

2

0

60

0

0

3

003703

TIENG PHAP 3

75

5

75

0

0

0

4

005011

GIAO DUC THE CHAT 3

30

0

8

0

22

0

5

006713

TOAN 3

135

7

75

60

0

0

6

007705

VAT LY 2

108

6

78

12

18

0

7

601701

HOA HOC

90

6

54

15

21

0

4

1

003004

ANH VAN 4

60

2

0

52

8

0

2

003704

TIENG PHAP 4

75

5

75

0

0

0

3

006719

PHUONG PHAP TINH

53

3

30

18

0

5

4

007708

VAT LY SONG

69

4

36

18

15

0

5

007709

NHIET HOC&CO HOC CHATLUU

60

3

30

30

0

0

6

201707

CO HOC VAT RAN & SONG CO

54

3

33

21

0

0

7

402705

DIEN TU

57

3

15

24

18

0

8

404709

DIEN - DIEN DONG HOC

75

4

45

15

15

0

9

701702

QUAN TRI HOC

60

4

55

0

0

5

5

1

001004

D/LOI C/MANG DANG CSVN

60

3

45

15

0

0

2

003705

TIENG PHAP 5 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

3

006714

GIAI TICH SO &TOI UU HOA

30

2

24

6

0

0

4

007703

AM HOC

15

1

8

7

0

0

5

201701

COHOC DC &CH MTR LIENTUC

48

3

30

18

0

0

6

210701

TRUYEN NHIET

15

1

10

5

0

0

7

210702

NHIET DONG HOC THONG KE

15

1

8

7

0

0

8

402701

DTU HOC TUONG TU&UNGDUNG

53

3

30

8

15

0

9

404703

MACH & NANG LUONG DIEN

33

2

33

0

0

0

10

404704

THIET BI & CAM BIEN

35

2

35

0

0

0

11

406701

BD FOURIER,LAPLACE,TUHOA

30

2

27

3

0

0

12

406702

HAM BIEN PHUC &DSO MTRAN

30

2

24

6

0

0

13

409701

TD HOA & D/KHIEN TOI UU

30

2

25

5

0

0

14

501704

CAU TRUC DU LIEU NANGCAO

30

2

24

6

0

0

15

701703

KINH TE DAI CUONG 1

15

1

15

0

0

0

6

1

001025

TU TUONG HO CHI MINH

39

2

27

12

0

0

2

003706

TIENG PHAP 6 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

3

006717

PHEP TINH HINH THUC & UD

20

1

11

0

9

0

4

007707

CONG CU & MH HOA BANG SO

15

1

8

7

0

0

5

213714

CO HOC CHAT LONG & UDUNG

35

2

17

9

9

0

6

215720

KY THUAT VAT LIEU

33

2

27

0

6

0

7

402703

DTU HOC CAC MACH LOGIC

53

3

30

8

15

0

8

402708

DAMH THIET KE KY THUAT

45

3

0

0

0

0

9

404710

BIEN DOI T/HIEU SO&UDUNG

30

2

25

5

0

0

10

405751

THUC TAP CONG NHAN

0

2

0

0

0

0

11

407702

DAMH TIN HOC

30

2

0

0

0

0

12

408706

MACH TU & MAY BIEN THE

35

2

18

8

9

0

13

409702

TUONG TU & CAC MO HINH

15

1

15

0

0

0

14

501707

PT TH/KE HUONG DOI TUONG

15

1

15

0

0

0

15

601702

NGUYEN LY HOA CONGNGHIEP

30

2

20

10

0

0

16

610702

SINH THAI CONG NGHIEP

15

1

15

0

0

0

17

701707

KINH TE DAI CUONG 2

15

1

15

0

0

0

18

701708

PP THONG KE &PTICH DLIEU

15

1

15

0

0

0

7

1

003707

TIENG PHAP 7 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

2

008701

KHOI NGHIEP

30

2

15

10

0

5

3

401701

CS DIEN TU CONG SUAT LON

50

3

31

5

9

5

4

401702

CAC L/KIEN & SU LAP RAP

33

2

22

5

6

0

5

402702

BSUNG VE DIEN TU TUONGTU

53

3

30

8

15

0

6

403702

SAN XUAT NANG LUONG DIEN

30

2

27

3

0

0

7

405701

DIEU BIEN TT & DBIEN SO

53

3

32

6

15

0

8

407701

KTRUC CAC HTTH&MANG,VXL

53

3

23

15

15

0

9

408701

CAC MAY DIEN 1CHIEU &XC

35

2

21

5

9

0

10

409704

P/TICH CAC HE TUYEN TINH

45

3

38

7

0

0

11

501703

NGUYEN LY BIEN DICH &LT

45

3

45

0

0

0

12

701705

KT VI MO-CH/LUOC & TCXN

15

1

15

0

0

0

13

701706

QUAN LY SAN XUAT

30

2

30

0

0

0

14

701711

KINH TE VI MO-QL KE TOAN

30

2

30

0

0

0

8

1

003708

TIENG PHAP 8 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

2

401707

CAC BO BIEN DOI TINH

18

1

9

3

6

0

3

402706

TIEN HANH THUC NGHIEM

30

2

0

0

0

0

4

402709

THIET KE HE THONG NHUNG

53

3

28

5

15

5

5

403705

NANG LUONG TAI TAO

15

1

15

0

0

0

6

404711

BDIEN &XLY T/HIEU NNHIEN

53

3

33

0

15

5

7

404712

CAC TINH CHAT PHO

30

2

20

5

0

5

8

405713

THONG TIN DU LIEU - MANG

54

3

34

0

15

5

9

405715

XLY CAC TINHIEU TGTU &SO

45

3

38

7

0

0

10

405752

THUC TAP KY THUAT

0

2

0

0

0

0

11

408707

BUC XA,BAO BOC,GIAO THOA

15

1

15

0

0

0

12

408708

CAC UDUNG CNG CUA DNANG

30

2

23

7

0

0

13

409703

TU DONG HOA,KTRA &DKHIEN

68

4

45

18

0

5

14

501708

CAC KT & THU TUC CAI DAT

15

1

15

0

0

0

15

501709

DAMH MO PHONG-DU AN THOC

30

2

0

0

0

0

16

501711

CS DU LIEU &CAC HE THTIN

30

2

30

0

0

0

17

701709

HOPDONG,THTRUONG &TCHUAN

15

1

15

0

0

0

18

701710

BAO HO SANG CHE

15

1

15

0

0

0

9

1

003709

MIP(TPHAP HNHAP NNGHIEP)

15

1

15

0

0

0

2

402704

QUANG DIEN TU

45

3

36

9

0

0

3

405702

TONG HOP TAN SO

15

1

15

0

0

0

4

405703

D/TU HOC TAN SO VO TUYEN

33

2

22

5

6

0

5

405704

CAC KY THUAT VI BA

33

2

18

9

6

0

6

405705

KHUECH DAI SONG VI BA

15

1

12

3

0

0

7

405706

LINH KIEN DIEN TU VI BA

33

2

22

5

6

0

8

405709

LY THUYET T/HIEU- MA HOA

30

2

22

8

0

0

9

405710

XU LY THONG KE TIN HIEU

30

2

24

6

0

0

10

405711

XU LY SO H/ANH &AM THANH

33

2

27

0

6

0

11

405712

THU TRONG TRUYEN THONGSO

45

3

36

9

0

0

12

405714

THONG TIN DI DONG

30

2

27

3

0

0

13

405718

ANTEN VA TRUYEN SONG VTD

48

3

33

9

6

0

14

405719

CAC HE TRUYEN THONG

51

3

30

9

12

0

15

405725

MANG IP

48

3

35

7

6

0

10

1

405700

LUAN VAN TOT NGHIEP

0

10

0

0

0

0

2

405750

THUC TAP TOT NGHIEP

0

0

0

0

0

0

TỔNG ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

277