Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn

 

 

 
 

 
Chuyên ngành Cơ Điện Tử (21/01/2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

Chuyên ngành: Cơ Điện Tử

 

 
 

HK

MAMH

TênMH

Tổng số tiết

ĐVHT

LT

BT

TN

BTL

1

003001

ANH VAN 1

60

2

0

60

0

0

003701

TIENG PHAP 1

75

5

75

0

0

0

004009

GIAO DUC QUOC PHONG

0

0

0

0

0

0

005005

GIAO DUC THE CHAT 1

30

0

8

0

22

0

006711

TOAN 1 (LY THUYET)

165

8

75

90

0

0

007704

TIN HOC DAI CUONG

90

5

30

30

30

0

610001

MOI TRUONG VA CON NGUOI

45

2

30

15

0

0

806703

HINH HOA

38

2

23

15

0

0

2

003002

ANH VAN 2

60

2

0

60

0

0

003702

TIENG PHAP 2

75

5

75

0

0

0

005006

GIAO DUC THE CHAT 2

30

0

8

0

22

0

006712

TOAN 2 (LY THUYET)

150

7

60

90

0

0

006718

XAC SUAT THONG KE

83

4

38

40

0

5

007706

VAT LY 1

113

6

53

45

15

0

008001

PHAP LUAT VIET NAM D/C

45

2

45

0

0

0

806702

VE KY THUAT

30

2

7

0

23

0

3

001001

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE

105

5

70

35

0

0

003003

ANH VAN 3

60

2

0

60

0

0

003703

TIENG PHAP 3

75

5

75

0

0

0

005011

GIAO DUC THE CHAT 3

30

0

8

0

22

0

006713

TOAN 3

135

7

75

60

0

0

007705

VAT LY 2

108

6

78

12

18

0

601701

HOA HOC

90

6

54

15

21

0

4

003004

ANH VAN 4

60

2

0

52

8

0

003704

TIENG PHAP 4

75

5

75

0

0

0

006719

PHUONG PHAP TINH

53

3

30

18

0

5

007708

VAT LY SONG

69

4

36

18

15

0

007709

NHIET HOC&CO HOC CHATLUU

60

3

30

30

0

0

201707

CO HOC VAT RAN & SONG CO

54

3

33

21

0

0

402705

DIEN TU

57

3

15

24

18

0

404709

DIEN - DIEN DONG HOC

75

4

45

15

15

0

701702

QUAN TRI HOC

60

4

55

0

0

5

5

001004

D/LOI C/MANG DANG CSVN

60

3

45

15

0

0

003705

TIENG PHAP 5 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

006714

GIAI TICH SO &TOI UU HOA

30

2

24

6

0

0

007703

AM HOC

15

1

8

7

0

0

201701

COHOC DC &CH MTR LIENTUC

48

3

30

18

0

0

210701

TRUYEN NHIET

15

1

10

5

0

0

210702

NHIET DONG HOC THONG KE

15

1

8

7

0

0

402701

DTU HOC TUONG TU&UNGDUNG

53

3

30

8

15

0

404703

MACH & NANG LUONG DIEN

33

2

33

0

0

0

404704

THIET BI & CAM BIEN

35

2

35

0

0

0

406701

BD FOURIER,LAPLACE,TUHOA

30

2

27

3

0

0

406702

HAM BIEN PHUC &DSO MTRAN

30

2

24

6

0

0

409701

TD HOA & D/KHIEN TOI UU

30

2

25

5

0

0

501704

CAU TRUC DU LIEU NANGCAO

30

2

24

6

0

0

701703

KINH TE DAI CUONG 1

15

1

15

0

0

0

6

001025

TU TUONG HO CHI MINH

39

2

27

12

0

0

003706

TIENG PHAP 6 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

006717

PHEP TINH HINH THUC & UD

20

1

11

0

9

0

007707

CONG CU & MH HOA BANG SO

15

1

8

7

0

0

213714

CO HOC CHAT LONG & UDUNG

35

2

17

9

9

0

215720

KY THUAT VAT LIEU

33

2

27

0

6

0

218708

DAMH THIET KE KY THUAT

45

3

0

0

0

0

218751

THUC TAP CONG NHAN

60

2

0

0

60

0

404710

BIEN DOI T/HIEU SO&UDUNG

30

2

25

5

0

0

409702

TUONG TU & CAC MO HINH

15

1

15

0

0

0

501707

PT TH/KE HUONG DOI TUONG

15

1

15

0

0

0

601702

NGUYEN LY HOA CONGNGHIEP

30

2

20

10

0

0

610702

SINH THAI CONG NGHIEP

15

1

15

0

0

0

701707

KINH TE DAI CUONG 2

15

1

15

0

0

0

701708

PP THONG KE &PTICH DLIEU

15

1

15

0

0

0

809703

SUC BEN VAT LIEU

60

4

40

15

5

0

7

003707

TIENG PHAP 7 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

008701

KHOI NGHIEP

30

2

15

10

0

5

201702

DAO DONG 1

15

1

15

0

0

0

201703

DAO DONG 2

15

1

15

0

0

0

201705

HU HONG & PHA HUY 1

15

1

15

0

0

0

202701

CO KHI DAI CUONG

30

2

30

0

0

0

207701

CTRUC NGUOI MAY LT DUOC

30

2

22

3

0

5

207702

TKE BG MAY TINH-CAO CFAO

45

3

30

0

10

5

209701

TR/DONG CK CSUAT LON 1

15

1

15

0

0

0

209702

TR/D CK CONG SUAT LON 2

15

1

15

0

0

0

213701

CO HOC LUU CHAT THUC

30

2

30

0

0

0

213720

CAC HE THOI GIAN THUC

15

1

15

0

0

0

215701

TCHAT CAC VL TIEN TIEN

30

2

30

0

0

0

404705

XU LY TIN HIEU

30

2

25

0

0

5

404707

CAC HE DC TDONGTT&PTUYEN

45

3

40

0

0

5

404708

CAC HE THOI GIAN THUC 2

15

1

15

0

0

0

501702

NGON NGU LTRINHTIEN TIEN

15

1

15

0

0

0

701705

KT VI MO-CH/LUOC & TCXN

15

1

15

0

0

0

701706

QUAN LY SAN XUAT

30

2

30

0

0

0

701711

KINH TE VI MO-QL KE TOAN

30

2

30

0

0

0

809702

CO HOC CAC CAU TRUC

45

3

45

0

0

0

8

003708

TIENG PHAP 8 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

201706

HU HONG & PHA HUY 2

30

2

24

6

0

0

202703

CHE TAO

30

2

30

0

0

0

202704

TR/DONG THUY LUC &KHINEN

30

2

25

5

0

0

205701

CAC PHUONG PHAP TAO DANG

15

1

15

0

0

0

207704

BO CHAP HANH DIEN 1

15

1

15

0

0

0

207705

BO CHAP HANH DIEN 2

15

1

15

0

0

0

209703

PHAN TU DAN HUONG 1

15

1

15

0

0

0

209704

PHAN TU DAN HUONG 2

15

1

15

0

0

0

209705

TINH TOAN SO CAC CAUTRUC

45

3

40

0

0

5

214702

PHAN TICH GIATRI &CLUONG

15

1

15

0

0

0

215721

LUA CHON VAT LIEU (2B)

15

1

15

0

0

0

215722

CAC PHUONG PHAP GIA CONG

15

1

15

0

0

0

215723

TC VAT LIEU TIEN TIEN 2

15

1

15

0

0

0

218704

CAC HE DIEU KHIEN 1

21

1

9

7

0

5

218705

CAC HE DIEU KHIEN 2

30

2

25

5

0

0

218706

BO CHAP HANH THONG MINH

15

1

15

0

0

0

218752

THUC TAP KY THUAT

0

2

0

0

0

0

501710

MANG MAY TINH

45

3

45

0

0

0

601703

AN MON & CHONG AN MON(2A

15

1

15

0

0

0

701709

HOPDONG,THTRUONG &TCHUAN

15

1

15

0

0

0

701710

BAO HO SANG CHE

15

1

15

0

0

0

9

003709

MIP(TPHAP HNHAP NNGHIEP)

15

1

15

0

0

0

202702

CAC CAM BIEN

30

2

22

3

0

5

207703

KY THUAT ROBOT

90

6

30

30

25

5

214701

KTHUC VE CAC XINGHIEP CN

15

1

15

0

0

0

218701

DK CAC COCAU THUAHANH TM

60

4

30

15

10

5

218702

CAC CO CAU THUA HANH

30

2

15

5

5

5

218703

THIET KE HE THONG CO DTU

90

6

45

20

20

5

501705

TIN HOC

45

3

30

15

0

0

501706

THUC HANH TIN HOC

30

2

0

0

30

0

10

218700

LUAN VAN TOT NGHIEP

0

10

0

0

0

0

218750

THUC TAP TOT NGHIEP

0

0

0

0

0

0

TỔNG ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

268

 

 

 

 CÁC TIN KHÁC

٠ Phân ngành (16/01/2014)
٠ Chuyên ngành Viễn Thông (14/01/2014)