Trường đại học bách khoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIÊT NAM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Programme de Formation d'Ingénieurs d' Excellence au Vietnam
Trường đại học bách khoa
 
 
 

 

 

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao
Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 - TP HCM
ĐT: (84-8) 3863.9668
Email: pfiev@hcmut.edu.vn

 

 

 
 

 
Chuyên ngành Vật Liệu Tiên Tiến (21/01/2014)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

Chuyên ngành: Vật Liệu Tiên Tiến

 

    >>>ENGLISH VERSION
   

HK

MAMH

TênMH

Tổng số tiết

ĐVHT

LT

BT

TN

BTL

1

003001

ANH VAN 1

60

2

0

60

0

0

003701

TIENG PHAP 1

75

5

75

0

0

0

004009

GIAO DUC QUOC PHONG

0

0

0

0

0

0

005005

GIAO DUC THE CHAT 1

30

0

8

0

22

0

006711

TOAN 1 (LY THUYET)

165

8

75

90

0

0

007704

TIN HOC DAI CUONG

90

5

30

30

30

0

610001

MOI TRUONG VA CON NGUOI

45

2

30

15

0

0

806703

HINH HOA

38

2

23

15

0

0

2

003002

ANH VAN 2

60

2

0

60

0

0

003702

TIENG PHAP 2

75

5

75

0

0

0

005006

GIAO DUC THE CHAT 2

30

0

8

0

22

0

006712

TOAN 2 (LY THUYET)

150

7

60

90

0

0

006718

XAC SUAT THONG KE

83

4

38

40

0

5

007706

VAT LY 1

113

6

53

45

15

0

008001

PHAP LUAT VIET NAM D/C

45

2

45

0

0

0

806702

VE KY THUAT

30

2

7

0

23

0

3

001001

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE

105

5

70

35

0

0

003003

ANH VAN 3

60

2

0

60

0

0

003703

TIENG PHAP 3

75

5

75

0

0

0

005011

GIAO DUC THE CHAT 3

30

0

8

0

22

0

006713

TOAN 3

135

7

75

60

0

0

007705

VAT LY 2

108

6

78

12

18

0

601701

HOA HOC

90

6

54

15

21

0

4

003004

ANH VAN 4

60

2

0

52

8

0

003704

TIENG PHAP 4

75

5

75

0

0

0

006719

PHUONG PHAP TINH

53

3

30

18

0

5

007708

VAT LY SONG

69

4

36

18

15

0

007709

NHIET HOC&CO HOC CHATLUU

60

3

30

30

0

0

201707

CO HOC VAT RAN & SONG CO

54

3

33

21

0

0

402705

DIEN TU

57

3

15

24

18

0

404709

DIEN - DIEN DONG HOC

75

4

45

15

15

0

701702

QUAN TRI HOC

60

4

55

0

0

5

5

001004

D/LOI C/MANG DANG CSVN

60

3

45

15

0

0

003705

TIENG PHAP 5 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

006714

GIAI TICH SO &TOI UU HOA

30

2

24

6

0

0

007703

AM HOC

15

1

8

7

0

0

201701

COHOC DC &CH MTR LIENTUC

48

3

30

18

0

0

210701

TRUYEN NHIET

15

1

10

5

0

0

210702

NHIET DONG HOC THONG KE

15

1

8

7

0

0

402701

DTU HOC TUONG TU&UNGDUNG

53

3

30

8

15

0

404703

MACH & NANG LUONG DIEN

33

2

33

0

0

0

404704

THIET BI & CAM BIEN

35

2

35

0

0

0

406701

BD FOURIER,LAPLACE,TUHOA

30

2

27

3

0

0

406702

HAM BIEN PHUC &DSO MTRAN

30

2

24

6

0

0

409701

TD HOA & D/KHIEN TOI UU

30

2

25

5

0

0

501704

CAU TRUC DU LIEU NANGCAO

30

2

24

6

0

0

701703

KINH TE DAI CUONG 1

15

1

15

0

0

0

6

001025

TU TUONG HO CHI MINH

39

2

27

12

0

0

003706

TIENG PHAP 6 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

006717

PHEP TINH HINH THUC & UD

20

1

11

0

9

0

007707

CONG CU & MH HOA BANG SO

15

1

8

7

0

0

213714

CO HOC CHAT LONG & UDUNG

35

2

17

9

9

0

215720

KY THUAT VAT LIEU

33

2

27

0

6

0

215728

DAMH THIET KE KY THUAT

45

3

0

0

0

0

215751

THUC TAP CONG NHAN

0

2

0

0

0

0

404710

BIEN DOI T/HIEU SO&UDUNG

30

2

25

5

0

0

409702

TUONG TU & CAC MO HINH

15

1

15

0

0

0

501707

PT TH/KE HUONG DOI TUONG

15

1

15

0

0

0

601702

NGUYEN LY HOA CONGNGHIEP

30

2

20

10

0

0

610702

SINH THAI CONG NGHIEP

15

1

15

0

0

0

701707

KINH TE DAI CUONG 2

15

1

15

0

0

0

701708

PP THONG KE &PTICH DLIEU

15

1

15

0

0

0

809703

SUC BEN VAT LIEU

60

4

40

15

5

0

7

003707

TIENG PHAP 7 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

008701

KHOI NGHIEP

30

2

15

10

0

5

201702

DAO DONG 1

15

1

15

0

0

0

201705

HU HONG & PHA HUY 1

15

1

15

0

0

0

202701

CO KHI DAI CUONG

30

2

30

0

0

0

207702

TKE BG MAY TINH-CAO CFAO

45

3

30

0

10

5

209701

TR/DONG CK CSUAT LON 1

15

1

15

0

0

0

213701

CO HOC LUU CHAT THUC

30

2

30

0

0

0

213720

CAC HE THOI GIAN THUC

15

1

15

0

0

0

215701

TCHAT CAC VL TIEN TIEN

30

2

30

0

0

0

215703

HOA LY

30

2

21

9

0

0

215738

VAT LY CHAT RAN

45

3

30

15

0

0

215739

PROJET:1 NG/CUU KHOA HOC

45

3

0

0

0

0

404705

XU LY TIN HIEU

30

2

25

0

0

5

404707

CAC HE DC TDONGTT&PTUYEN

45

3

40

0

0

5

501702

NGON NGU LTRINHTIEN TIEN

15

1

15

0

0

0

701705

KT VI MO-CH/LUOC & TCXN

15

1

15

0

0

0

701706

QUAN LY SAN XUAT

30

2

30

0

0

0

701711

KINH TE VI MO-QL KE TOAN

30

2

30

0

0

0

809702

CO HOC CAC CAU TRUC

45

3

45

0

0

0

8

003708

TIENG PHAP 8 (TU CHON)

45

0

45

0

0

0

202703

CHE TAO

30

2

30

0

0

0

205701

CAC PHUONG PHAP TAO DANG

15

1

15

0

0

0

207704

BO CHAP HANH DIEN 1

15

1

15

0

0

0

209705

TINH TOAN SO CAC CAUTRUC

45

3

40

0

0

5

214702

PHAN TICH GIATRI &CLUONG

15

1

15

0

0

0

215721

LUA CHON VAT LIEU (2B)

15

1

15

0

0

0

215722

CAC PHUONG PHAP GIA CONG

15

1

15

0

0

0

215723

TC VAT LIEU TIEN TIEN 2

15

1

15

0

0

0

215724

HU HONG & GAY VO CUA VL

30

2

21

9

0

0

215725

KY THUAT PHAN TICH HOALY

45

3

30

0

15

0

215740

CAC PP P/T & DANH GIA VL

30

2

21

9

0

0

215741

CO HOC LUONG TU

30

2

21

9

0

0

215742

PROJET2:TH º/TAI NCUU KH

30

2

0

0

0

0

215743

CONG NGHE V/LIEU º/CUONG

45

3

30

15

0

0

215744

HOA HOC CHAT RAN

30

2

21

9

0

0

215752

THUC TAP KY THUAT

0

2

0

0

0

0

216701

THPT CTRUC &TCVLY CUA VL

30

2

0

0

30

0

218704

CAC HE DIEU KHIEN 1

21

1

9

7

0

5

218706

BO CHAP HANH THONG MINH

15

1

15

0

0

0

501710

MANG MAY TINH

45

3

45

0

0

0

601703

AN MON & CHONG AN MON(2A

15

1

15

0

0

0

701709

HOPDONG,THTRUONG &TCHUAN

15

1

15

0

0

0

701710

BAO HO SANG CHE

15

1

15

0

0

0

9

003709

MIP(TPHAP HNHAP NNGHIEP)

15

1

15

0

0

0

215706

VAT LIEU COMPOSIT

30

2

21

9

0

0

215707

V/LIEU BD, DD, CACH DIEN

30

2

21

9

0

0

215708

VAT LIEU SIEU DAN T/TIEN

30

2

21

9

0

0

215709

VL L/KIEN DIEN TU &Q/HOC

30

2

30

0

0

0

215710

VAT LIEU MANG MONG

30

2

30

0

0

0

215711

V/LIEU NANO &VL SINH HOC

30

2

30

0

0

0

215712

N/MON V/LY L/KIEN &VI DT

30

2

21

9

0

0

215713

VL &QT IN ANH LITO &KHAC

30

2

30

0

0

0

215714

THUC HANH MO PHONG

30

2

0

0

30

0

215715

VI HT:LT, TKE & UNG DUNG

45

3

30

15

0

0

215716

C/NGHE C/BAN C/TAO VI HT

30

2

30

0

0

0

215717

TH C/NGHE CHE TAO VI HT

30

2

0

0

30

0

215718

VI DAU DO

45

3

30

15

0

0

215719

LINH KIEN QUANG TU

30

2

21

9

0

0

10

216700

LUAN VAN TOT NGHIEP

0

10

0

0

0

0

216750

THUC TAP TOT NGHIEP

0

0

0

0

0

0

TỔNG ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

284

 

 

 

 CÁC TIN KHÁC

٠ Chuyên ngành Polyme và Composite (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Hệ Thống Năng Lượng (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Hàng Không (21/01/2014)
٠ Chuyên ngành Cơ Điện Tử (21/01/2014)
٠ Phân ngành (16/01/2014)
٠ Chuyên ngành Viễn Thông (14/01/2014)